Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > การบริหารผลตอบแทน
       
การบริหารผลตอบแทน

ความสำคัญของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกันทั่วโลก   มีการเปรียบเทียบกันว่างาน ในตำแหน่ง นั้นๆ   ประเทศไหนให้เท่าไร   เพราะการจ้างงาน สามารถติดต่อ กันได้ทั่วโลก   ความสำคัญของค่าตอบแทน จึงมีความสำคัญในทุกระดับ  

       
 

หลักการสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทน (7 criterion for compensation policyeffectiveness)

 

1. ความพอเพียง  (Adequate) ค่าจ้างแรงงานจะต้อง พอเพียงที่จะ เลี้ยง ครอบครัวได้   ไม่ใช่เพียงพอแต่เฉพาะ ตัวผู้เป็นพนักงานเท่านั้น

2.  มีความเป็นธรรม  (Equitable)  มีความเป็นธรรมภายใน  (Internal equity)  และต้องเปรียบเทียบ กับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายนอก  (External equity)

3.  มีความสมดุล  (Balances)  ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดว่าค่าตอบแทนทั้ง  3  ประเภทควรจะเป็นเท่าใด   ทั้งค่าตอบแทนหลัก   ค่าตอบแทนเสริม   และค่าตอบแทนจูงใจ   โดยปกติค่าตอบแทน หลักจะมีอัตรา ที่สูงกว่าค่าตอบแทนอื่น   ในภาคเอกชนก็เช่นกัน   ปัจจุบันจะอยู่ประมาณ  70 : 30

4.  ค่าประสิทธิผลของงาน  (Cost effectiveness)  เงินเดือนข้าราชการที่มองว่าน้อยเป็นการมองที่เม็ดเงิน   แต่ถ้ามอง ที่ประสิทธิผลของงานอาจจะไม่น้อย  

5.  ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่  (Secure)  ความมั่นคงในตำแหน่ง หน้าที่จะสะท้อนไปถึงความมั่นคง ในชีวิตและครอบครัวและเศรษฐกิจ  

6. Incentive providing  ให้สิ่งจูงใจเพื่อให้ได้ทำงานอยู่กับหน่วยงานนานๆ   เพราะหน่วยงานมี การลงทุน กับพนักงานสูง

7.  พนักงานยอมรับ  (Acceptable to employee)  ค่าตอบแทนต้องให้พนักงานยอมรับได้

     
   
       
       
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏี
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map