Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
       

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

เมื่อขั้นตอนของการสรรหาสิ้นสุดลง บริษัทจะได้คนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามความต้องการ ซึ่งคนกลุ่มนี้ จะต้องมา ผ่านกระบวนการเลือกสรร เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมที่สัด ในจำนวนที่บริษัทต้องการ ซึ่งต้องมีเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผู้สมัครงานแต่ละคน เกณฑ์มาตรฐานนี้ได้มาจาก การกำหนดคุณสมบัต ิของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์งานอีกต่อหนึ่ง

 

 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากร

 

กระบวนการเลือกสรร เป็นวิธีการหลายๆ วิธี ที่พยายามที่จะวัดเอาลักษณะต่างๆของ ตัวบุคคลที่เป็นข้อมูลสำคัญของผู้สมัครงานออกมา แล้วนะมาเปรียบเทียบกันซึ่งวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจคิดเลือก ได้แก่

 
   
 • การสัมภาษณ์ เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ เหมาะสมออกไปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็น การลด ความยุ่งยาก เวลา และค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้สำหรับคน ที่มีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ให้น้อยลง
 • การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการคัดเลือก คือ การให้ผู้สมัครงาน แจ้งรายละเอียดส่วนตัว โดยการกรอกลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งเป็นข้อมูล ที่เป็นความจริงและถูกต้องที่สุด ที่ผู้สมัครจะต้องแสดงออกมา พร้อมทั้งมอบ หลักฐานเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 • การตรวจสอบภูมิหลัง ในบางตำแหน่งที่สำคัญ อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง ของผู้สมัครก่อนเพื่อป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเจ้าหน้า ที่ฝ่ายบุคคล อาจจะใช้วิธีการติดต่อสอบถาม กลับไปยังสถานที่ทำงานเดิม หรือบุคคลที่ผู้สมัคร อ้างอิงถึงในใบสมัคร หรือจากการสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามถึงประวิติ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 • การทดสอบ ขั้นต่อมาในการคัดเลือกผู้สมัครคือ การทดสอบ ถ้าเราพิจารณา หน่วยงานทั้งหมดแล้วจะพบว่า ส่วนมากจะไม่ใช้ขั้นตอนนี้ เพราะการทดสอบเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้น องค์การขนาดใหญ่เท่านั้น จึงจะมีกำลังความสามารถ พอที่จะจัดให้มี การสอบคัดเลือก ผู้สมัครได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ถึงแม้จะเป็น องค์กรขนาดเล็ก แต่ถ้าต้องการคิดคนที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ ก็อาจให้มีการจัด การสอบคัดเลือกก็ได้
 • การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของหน่วยงาน ที่ใช้ในการคัดเลือก บุคลากร การใช้การสัมภาษณ์ที่มีรูปแบบคำถามตายตัว ในการถามผู้สมัคร แต่ละคน เหมือน ๆ กัน ก็เพื่อความน่าเชื่อถือให้กับการสัมภาษณ์ได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การสัมภาษณ์มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ แบบสัมภาษณ์ที่มีแนว และ แบบสัมภาษณ ์ที่ไม่มีแนว การสัมภาษณ์แบบมีแนวก็คือ มีการเตรียมคำถามเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มาจากการ วิเคราะห์ Job specification และ Job description ของแต่ละตำแหน่ง การสัมภาษณ์ที่ดี จะสามารถ ได้ข้อมูล จากผู้สมัครได้มาก และทำให้กระบวนการสัมภาษณ ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

 • การตรวจร่างกาย วัตถุประสงค์เบื้องต้น ในการตรวจร่างกาย 3 ประการ คือ

ประการแรก เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของร่างกาย ที่จะสามารถปฏิบัติงาน ได้ทั้งทางด้าน กล้ามเนื้อ นัยน์ตา และสุขภาพ

ประการที่สอง เป็นการป้องกันความเสียหายขององค์การ อันเกิดจากกการเรียกร้องของพนักงาน ในกรณีที่เกิดความสูญเสียความสามารถบางอย่างของร่างกายไป

 • การบรรจุทดลองงาน เมื่อผ่านขั้นตอนของการตรวจร่างกายแล้ว ผู้สมัครก็ได้รับบรรจุ เข้าทดสองปฏิบัติงาน ซึ่งตามกฎหมายคุ่มครองแรงงาน จะมีกำหนดระยะเวลา ทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน
 
       
 

เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ที่สำคัญได้แก่

 • แบบทดสอบความรู้
 • แบบสังเกตพฤติกรรม
 • แบบสอบถาม
 • แบบสัมภาษณ์
 • แบบวัดทางจิตวิทยา
 • ใบสมัคร
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบปริญญา ประกาศนียบัตร
 • จดหมายรับรอง
 
       
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏี
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ
 
Link Web
 
Site Map