Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > การวิเคราะห์งาน
       

การวิเคราะห์งาน

(Job Analysis)

การวิเคราะห์งาน เป็นปัจจัยที่สำคัญ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเครื่องมือที่จำเป็น ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่งว่า มีลักษณะอย่างไร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ อะไรบ้าง จะต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้อะไร ลักษณะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำงานเป็นอย่างไร จากข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์งาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

การวิเคราะห์งาน เป็นวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของงาน ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของงาน ได้แก่ การแสดงถึงขอบเขตของงาน ที่องค์การได้กำหนดไว้แล้ว เช่น คุณลักษณะของงานการบัญชี งานธุรการ งานการผลิต งานการตลาด และอื่น ๆ ในขณะเดียวกันองค์การ หรือหน่วยงานควรจะทำการศึกษาว่า พนักงานที่มีศักยภาพตามคุณลักษณะ ที่แสดงไว้นั้นควรจะมีคุณสมบัติเฉพาะด้านอย่างไร เช่น วุฒิทางการศึกษา อายุ เพศ ทักษะพิเศษที่ควรจะมี เป็นต้น

       
 

กระบวนการวิเคราะห์งาน

   
       
   

การกำหนดความมุ่งหมายของการวิเคราะห์งาน

การกำหนดความมุ่งหมายของการวิเคราะห์งานนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการกำหนด จุดมุ่งหมาย ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านนี้ มีความจำเป็นเพื่อเสาะแสวงหา ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลด้านโครงสร้าง ขององค์การ ซึ่งเป็นแผนภูมิ ที่แสดงความสัมพันธ ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดเนื้อหา ของงานในตำแหน่งต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้วิเคราะห์งานต้องศึกษา แผนภูมิ การทำงาน การกำหนดการปฏิบัติงานมีลำดับ และขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยนำเข้า และผลงานที่ได้

การพิจารณาเลือกตำแหน่งที่จะวิเคราะห์

การวิเคราะห์งานมักจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเรียกว่า นักวิเคราะห์งาน จะทำหน้าที่รวบรวม จำแนก ประเมิน และจัดข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ ไม่ใช่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล การศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับตัวพนักงานทั้งหมด จะทำการสุ่มงานที่พนักงานเหล่านี้ รับผิดชอบมาดำเนินการตรวจสอบศึกษา และวิเคราะห์เท่านั้น สำหรับการเลือกตำแหน่งงาน ที่จะวิเคราะห์นั้นควรเลือก ตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทน ของแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้รวดเร็วและง่ายขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน

ขั้นตอนนี้หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นของพนักงานเพื่อการทำงานนั้น ๆ และคุณสมบัติที่จำเป็น สำหรับเครื่องมือ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อ การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น วิธีการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม หรือการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม หรือไม่มีส่วนร่วมแล้วแต่ความจำเป็นในข้อมูลนั้น ๆ ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมแล้ว จะนำมาทำการ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การจัดทำเป็นคำบรรยายลักษณะงาน

บางครั้งเรียกว่าใบกำกับหน้าที่งาน ซึ่งผู้ทำการวิเคราะห์งานจะต้องนำข้อมูล ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาเรียบเรียงเป็นคำบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะบอกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่งานนั้นจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้น สำเร็จผลโดยราบรื่น

การแปลความเป็นรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล

การแปลความเป็นรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์งาน ได้แก่ การแปลงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลออกมาเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่พึงมี ว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตามลักษณะของงาน ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในขั้นตอนที่แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 
       
  นอกจากนี้การวิเคราะห์งาน ยังสามารถนำข้อมูลไปสู่การกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้เป็น บรรทัดฐาน ให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานจะต้องทำให้สำเร็จ ซึ่งจะใช้คำบรรยายลักษณะงาน เป็นจุดเริ่มต้น ของการเขียนมาตรฐาน การปฏิบัติงาน  
       
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏ
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map