Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

นโยบายการบริหารเป็นเสมือน เข็มทิศนำทาง ให้องค์การเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

  เหตุผลสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 

--->การกำหนดนโยบาย ทำให้การปฏิบัติต่อหนักงาน เป็นไปในลักษณะ ที่เท่าเทียมกันโดยสม่ำเสมอตลอด ทั้งองค์การ ช่วยขจัดปํญหาการเลือกที่รักมักที่ชัง ระหว่างพนักงานภายในแผนกเดียวกัน หรือต่างแผนกกัน อีกทั้งนโยบายยังเปรียบเสมือน มาตรการวัดผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน การกำหนดนโยบายที่ดี จะช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และจงรักภักดีต่อบริษัท นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม ให้พนักงานมีความก้าวหน้า ในงานที่ทำเท่ากับเป็นการช่วย ให้ฐานะของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น

 
       
 

--->นโยบายควรจะมีการเขียนไว้เป็นหลักฐาน การเขียนนโยบายทำให้พนักงานทุกคน ทราบว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ อะไรบ้างจากฝ่ายบริหาร ทราบฐานะของตนเองว่าอยู่ที่ระดับใด จะต้องปฏิบัติอย่างไร อีกประการหนึ่งนโยบายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมซึ่งแสดง ว่ามีการยืดหยุ่นในการบริหารงาน ดังนั้นการเขียนนโยบายเป็นหลักฐาน จึงน่าจะให้ผลดีกว่า

 

 
   
     
       
       
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏี
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map