Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

   

ระบบคุณธรรม

ระบบอุปถัมภ์
     
     
ระบบคุณธรรม ( merit system)
 

ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยใช้การสอบรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสำคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่

 

 
  • ความเสมอภาคในโอกาส ( Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสมัครงานสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นความรู้ตามที่ระบุไว้ โดยไม่มีข้อกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กล่าวคือทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเท่าเทียมกันความเสมอภาคในโอกาส
  • หลักความสามารถ ( Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความ สามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่ง มากที่สุดโดยจะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มี ความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่า เพื่อให้ได้คนที่เหมาะกับงานจริงๆ (Put the right man to the right job) หากจะมีการแต่งตั้งพนักงานระดับผู้บริหาร ก็จะพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถ หรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต
  • หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน ( Security on tenure) หมายถึง หลักประกันการปฏิบัติงานที่องค์การให้แก่บุคลากร ว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกให้ออกจากงานโดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงในหน้าที

[Top]

ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system)
 

ระบบอุปถัมภเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยใช้เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นประการหลักลักษณะทั่ว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภ์จึงมีลักษณะ ตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม ระบบนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ระบบชุบเลี้ยง (Spoiled system) ระบบพรรคพวก หรือระบบเล่นพวก (Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism)

หลักการสำคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้

 
  • ระบบสืบสายโลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดตำแหน่งของบิดา
  • ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบที่แต่งตั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือคนที่โปรดปรานเป็นพิเศษให้ดำรงตำแหน่ง
  • ระบบแลกเปลี่ยน เป็นระบบที่ใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปลี่ยน กับตำแหน่ง การยึดระบบอุปถัมภ์

[Top]

 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษ
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map