Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ความรู้ทางวิชาการ > การประเมินผลผลพนักงาน
       
การประเมินผลพนักงาน
 

การประเมินผลพนักงาน คือระบบประเมินผลบุคคล อันเกี่ยว เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาส ให้พนักงานเห็นช่องทาง ความก้าวหน้าของเขา จะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโต ความสำเร็จของการประเมินผลพนักงาน

 

  ประโยชน์ของการประเมินผลพนักงานมีดังนี้
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การประเมินผลจะช่วยสร้าง และรักษาไว้ซึ่งระดับ ของการทำงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ จากการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
  • ช่วยพัฒนาตัวพนักงาน ทำให้ผู้ประเมินทราบว่า พนักงานผู้นั้นต้องการอะไร มีโอกาสที่จะก้าวหน้า และพัฒนาตัวเองอย่างไร
  • ช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ช่วยในการพิจารณา เกี่ยวกับ การเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย เลิกจ้าง และปลดออกจากงาน
  • เป็นมาตรการนำมาใช้พิจารณาค่าจ้างเงินเดือน
  • ช่วยฝ่ายบุคคลด้านว่าจ้างพนักงาน
       
       
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏี
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map